Công nghệ Huấn Luyện :   Mô Phỏng Đào Tạo
Mô phỏng huấn luyện kỹ năng quân sự
Trường ảo - vị trí lái xe tải (2-D)
Trường ảo - vị trí lái phi công tiêm kích (3-D)
Trường ảo - vị trí phi công vô tuyến cơ
Mô phỏng huấn luyện hay mô phỏng đào tạo là phương tiện ảo đa số được thành lập qua công nghệ tinh học 2 chiều (2-D) hay 3 chiều (3-D)
hay mô hình thật mà qua đó nhiều loại kỹ năng có thể được tiếp thu mà gần như không có thiệt hại hay nguy hiểm thật . Từ mô phỏng huấn
luyện được dùng nhiều trong các nghiệp vụ như hàng không , hàng hải , cứu hộ , phòng cháy chửa cháy , bảo vệ yếu nhân ; từ mô phỏng đào
tạo được sử dụng trong một loạt các thể loại mà phổ biến nhất được triển khai trong các tình huống của công ty hay doanh nghiệp để nâng cao
nhận thức và quản lý kinh doanh kỹ năng đồng thời cũng được phổ biến trong môi trường học tập như một phần của môn khoa học kinh doanh
Trong bối cảnh mô phỏng , xác nhận là quá trình thử nghiệm một mô hình bằng cách cho nó với các dữ liệu lịch sử , địa lý , không ảnh và so
sánh sản lượng của nó đến kết quả lịch sử nổi tiếng. Nếu một mô hình đáng tin cậy có thể sao chép kết quả được biết đến, nó được coi là hợp
lệ và giả định là có khả năng cung cấp kết quả đầu ra dự đoán ( trong một mức độ hợp lý của sự không chắc chắn ) .
Sản phẩm trường ảo 3-D :
huấn luyện phi công
Hải quân , Bộ Binh và Không quân .

Mô phỏng huấn luyện quân sự gồm có 2 loại : -- a) trường tập , -- b) trường ảo. Trường tập là một mô hình huấn
luyện với các cơ sở hạ tầng được dựng nên với mục đích trao dồi kỹ năng nghiệp vụ của các binh chủng trong
đó có cả binh chủng đặc công . Thường đây là hình thức huấn luyện căn bản cho các tân quân nhân được tuyển
mộ . Trường tập đòi hỏi một địa bàn khá rộng và sự có mặt của các đối tác con người và quân cụ trong suốt
thời gian tập huấn . Trong một vài kỹ năng như thực tập tác xạ hay thao tác chống tăng , thì việc xử dụng đến
đạn thật là cần thiết . Trường tập là mô phỏng huấn luyện cố định và điểm nhấn là ngoài trao dồi kỹ năng còn có
các thao tác và thử thách thể lực cho các huấn tập viên .
Trường ảo là mô hình huấn luyện với sự hổ trợ qua
công nghệ tin học hiện đại với mục đích trao dồi nghiệp
vụ hay cập nhật các kỹ năng và thao tác mới cho hợp với
tình huống và sự kiện mà các đơn vị sẽ đối mặt . Trường ảo không đòi hỏi một địa
bàn rộng hay trang thiết bị thật hoặc sự có mặt của các đối tác con người trong suốt
thời gian tập huấn nhưng về kỹ năng của phần mềm và trang thiết bị tin học với mức
cao nhất là quan trọng .  Trường ảo là mô phỏng huấn luyện có khả năng cơ động
tức là địa điểm huấn luyện có thể thay đổi . Điểm nhấn của mô phỏng trường ảo là
khả năng thâu nhận thông tin tập huấn và đo lường được kỹ năng qua chức năng ghi
hình và chiếu lại để học tập ưu hay khuyết điểm của từng giai đoạn hay thao tác .  

Trong mô phỏng huấn luyện quân sự trường ảo có 2 thể loại : 2 chiều ( 2-D ) và 3
chiều ( 3-D ) . Mô phỏng huấn huyện 2 chiều thường là các chương trình huấn luyện
cho các tài xế , xạ thủ hay pháo thủ hay các vị trí nghiệp vụ như chuyên viên sonar  
ngành hải quân .
Mô phỏng huấn luyện 3 chiều thường thấy là các chương trình huấn luyện dạng chìa khóa trao tay bao gồm toàn bộ phòng lái với đầy đủ các
cảng giác không gian trọng lực như là đang bay thật . Bên ngoài sẽ có một hệ thống điều khiển nhằm tạo ra các tình huống hay sự kiện cho
công tác bay . Các mô phỏng huấn luyện quân sự cho các quân chủng gồm có :

Hải quân : bao gồm 3 mẫu tàu :

a) t
àu chiến : vị trí hoa tiêu , vị trí pháo thủ , vị trí phòng máy , thao tác di tản khỏi tàu .
b)
tàu ngầm : vị trí tiềm vọng kính , vị trí lái , vị trí chuyên viên sonar , thao tác thoát hiểm ,
thao tác di chuyển sang cứu hộ đỉnh thao tác khống chế nước , thao tác chửa cháy .
c)
cứu hộ đỉnh : vị trí lái , thao tác di chuyển từ khoang thoát hiểm của tàu ngầm .

Giá trọn gói loại chìa khóa trao tay ( turnkey solution ) cho dự án mô phỏng trường ảo cho
quân chủng hải quân có giá từ 1.5 triệu Mỹ Kim cho huấn luyện chuyên về môn tiềm vọng
kính ; mô phỏng trường tập cho thủy thủ tàu ngầm thao tác loại dự án khoang chỉ huy có giá
từ 9 triệu Mỹ Kim ; mô phỏng huấn luyện cứu hộ đỉnh có giá từ 8 triệu Mỹ Kim .
Trường tập : quang cảnh huấn luyện khống
chế nước trong khoang tàu ngầm
Trường ảo : vị trí xạ thủ pháo tăng
Bộ binh : bao gồm :

c) tăng : vị trí lái , vị trí pháo thủ , vị trí kíp lái
d) phòng không : xử dụng các súng hay tên lửa phòng không
đ) bộ binh : định vị vô tuyến COMINT , xung kích , phản kích , chống du kích , chống tăng , chống trực thăng         

Giá trọn gói loại chìa khóa trao tay ( turnkey solution ) cho dự án mô phỏng trường tập cho quân chủng đặc công có giá từ 16 triệu Mỹ Kim cho
dự án huấn luyện đặc nhiệm xung kích trong không gian giới hạn ( CQB = close quarter combat ) hay mô phỏng trường ảo về thao tác phòng
không cho binh chủng bộ binh có giá từ 5 triệu Mỹ Kim . Một dự án cho quân trường đặc công theo tiêu chuẩn quốc tế có phí tổn từ 100 triệu
Mỹ Kim bao gồn xây dựng hạ tầng , trang bị vũ khí , quân dụng và khí tài hiện đại cùng các chuyên gia với kinh nghiệm trên 10 năm trong
nghiệp vụ .
Trường tập : thao tác thoát hiểm tàu ngầm
Trường tập : huấn luyện nhày dù
Không quân : bao gồm :

e) Phi công chiến đấu
f) Phi công vận tải
g) Phi công trực thăng
h) Phi công vô tuyến cơ
i) Xạ thủ
j) Phòng không và nhiễu sóng
k) Chuyên viên Rađa

Giá trọn gói loại chìa khóa trao tay ( turnkey solution ) cho dự án mô phỏng
trường ảo 2 chiều ( 2-D ) cho huấn luyện phi công vô tuyến cơ có giá từ 6
triệu Mỹ Kim ; mô phỏng trường ảo 3 chiều ( 3-D ) cho công tác huấn luyện
phi công chiến đấu có giá từ 16 triệu Mỹ Kim .
Mô hình trường tập tàu ngầm- quy mô 1:1
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng cung cấp bất cứ các
mẫu và loại mô phỏng huấn luyện quân sự cho các quân chủng và binh chủng của
quý khách từ trường ảo cho đến trường tập . Các loại mộ phỏng huấn luyện trường
ảo bao gồm các trang thiết bị tin học hiện đại nhất cùng với hệ thống phần mềm mã
mở đi đôi với công tác đào tạo trực tiếp do các chuyên gia của công ty sản xuất nhằm
giúp các chuyên viên tin học quân sự nắm bắt cách xữ dụng và lập trình các thông tin
liên quan ( ảnh hay địa hình ) vào trong nền trường ảo hầu mô phỏng huấn luyện được
cần kề với thực tế .

Về mô phỏng trường tập , chúng tôi sẽ dùng đến các chuyên gia quốc tế chuyên
ngành ngay từ lúc nghiên cứu mô hình cho đến xây dựng hạ tầng và thiết kế sự kiện
hầu triển khai và phát triển kỹ năng của các học viên đến mức tối đa qua tiếp thu các
kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế . Một ví dụ điển hình là chúng tôi đã thành công
chế tạo trường ảo “ thật ” với quy mô 1:1 cho công tác huấn luyện thủy thủ tàu ngầm
từ thao tác thoát hiểm , thao tác chửa cháy , thao tác điều khiển tàu cho lặn sâu hay
trở lên mặt nước , tháo tác phóng ngư lôi và v.v… hay mô phỏng tiềm vọng kính cho
các lớp huấn luyện căn bản thủy thủ tàu ngầm .

Một dự án mô phỏng trường tập tích hợp cho binh chủng tàu ngầm toàn phần theo quy mô 1:1 có giá ước tính từ 85 triệu Mỹ Kim ( chưa có cơ
sở hạ tầng ) hay 110 triệu Mỹ Kim ( chìa khóa trao tay - gồm mô phỏng cứu hộ đỉnh ) và thời gian bàn giao khoảng 1 năm sau khi các cơ sở
được xây dựng và thiết kế .
Trường tập - thao tác đứng nước cho binh chủng đặc công nhái
Trường tập - thao tác thiện xạ và chống du kích
Chú ý:      Tập đoàn chúng tôi đã có giấy phép xuất khẩu cho đa số các mô phỏng huấn luyện quân sự trường tập và trường ảo . Chỉ có một
số khí tài hay quân dụng trang bị cho trường tập một phần thuộc công nghệ quản lý bởi luật định ITAR . Nếu thế thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu
đơn vị xử dụng vui lòng phát hành một số công văn cần thiết và sẽ được di lý bởi Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho yêu cầu tiền chấp thuận xuất
khẩu ( Pre-Approval Request ) cho đơn vị thu mua và xử dụng .
Sources: BAE Systems, CAE, Presagis, Royal Australia Army, US Air Force, US Army, US Navy
Trường ảo - vị trí chuyên viên sonar : biểu đồ cự ly
Với lợi thế cạnh tranh về kỹ năng tích hợp hệ thống trường ảo vào trong trường tập , tập đoàn EDES Group đoan chắc là quý
khách sẽ hài vừa lòng khi làm việc với chúng tôi về các mô phỏng huấn luyện quân sự từ trường tập đến trường ảo cho các
binh chủng quy ước và đặc công hay hải quân đánh bộ . Ngoài công tác thu mua , tùy chỉnh cho các mộ phỏng huấn luyện ,
tập đoàn EDES sẽ đào tạo các chuyên viên tin học trong nước các kỷ năng mới bao gồm thiết kế và tu chỉnh các thông tin
cho các loại phần mềm của trường ảo ứng dụng cho các dự án trọn gói .
Trường tập : quang cảnh huấn luyện môn tiến công
trong không gian giới hạn (CQB: close quarters combat)